Při nákupu více kusů   POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVY!

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky(dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").Zákazník se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu a v souvislosti s uzavřeným internetovým obchodem tyto podmínky stvrzuje a nemá k těmto obchodním podmínkám žádné připomínky.


1.Úvodní ustanovení

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je:
URBÁNEK- PLASTY s.r.o.
Zlatohorská ul.
793 26 Vrbno pod Pradědem - mapa
Tel.: 554 751 660, 554 751 643, email.:plastyurbanek@iol.cz
IČO: 25827472
DIČ: CZ25827472
firma je vedena v OR Krajského soudu Ostrava, oddíl C,vložka 20000  (dále jen prodávající)


Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace, uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Komunikace se zákazníkem probíhá elektronicky nebo telefonicky. V případech reklamací pak klasickou poštou, emailem plastyurbanek@iol.cz nebo osobně v provozovně firmy.

2. Objednávka, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou, pokud uvede e-mailovou adresu. Veškeré přijaté
objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, písemně či (e-mailem plastyurbanek@iol.cz) tel: 554 751 660, 554 751 643 . Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neuzavřenou.
Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. 
Jednotlivé popisy a obrázky zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.

3. Dodací podmínky, termín


Místem plnění je místo uvedené v objednávce nebo jiné domluvené po předchozí telefonické (e-mailové) domluvě.

Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně prodávajícího nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání, resp. zaplacením zboží.
Při objednávce zboží, které není skladem a prodávající není schopen ho dodat
zákazníkovi do stanovené lhůty bude zákazník kontaktován a bude sním dohodnuta doba dodání.

4. Platební podmínky, slevy 


Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. V případe zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.

Kupující může za zboží zaplatit na dobírku při převzetí zboží od dopravce, předem si vyžádat vystavení faktury a zaplatit před dodáním. Na základě telefonické dohody lze platbu provést převodním příkazem se splatností 5 dní.
Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen ve vyjímečných případech, o čemž bude kupujícího předem informovat. Kupující platí cenu potvrzené objednávky. U větších nákupů lze dohodnout individuální slevy.

Přepravné: 

dle tarifů přepravní služby DPD.


5. Záruka, reklamace, doklady


Prodávající zboží vybaví veškerými doklady, které se k němu vztahují.

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku 24 měsíců stanovenou občanským zákoníkem. Nároky z odpovědnosti za vady se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením nebo použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání URBÁNEK-PLASTY s.r.o. Zlatohorská 103, 739 26 Vrbno pod Pradědem spolu s řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. Reklamace bude vyřízena do 30  dní ode dne uplatnění reklamace. 

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo e-mailem, ústně, nebo telefonicky, bezodkladně po zjištění vady. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese: URBÁNEK-PLASTY s.r.o. Zlatohohorská 103, Vrbno pod Pradědem. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, pokud toto zboží už není skladem bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


Reklamace vyřizuje prodávající ve lhůtě 30 dnů.

Upozornění:
V případě zjevného poškození celé zásilky je kupující povinen řešit toto s přepravcem.6. Ochrana osobních dat 

Provozovatel internetového obchodu www.plastyurbanek.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze pro potřebu internetového obchodu pro urychlení a zjednodušení vyřizovaných objednávek a daňových dokladů. Při nakládání s osobními daty se firma URBÁNEK-PLASTY s.r.o. zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Zároveň se zavazuje, že tyto údaje nepředá cizí osobě a to ani za úplatu ani zdarma.

 Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Zákazník svojí registrací dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Pokud použijete registraci ( není nutná ),  jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky.

V případě, že si kupující nepřeje být nadále registrován v databázi, může o "vymazání" z databáze zažádat prostřednictvím emailu plastyurbanek@iol.cz kde musí uvést znění registrace (firmy), kterou chce zrušit. 


7. Odstoupení od smlouvy


V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost do 14 dnů ode dne převzetí zboží právo odstoupit od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající mu pak vrátí bez zbytečného dokladu nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředku včetně nákladů na dodání které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem. K odstoupení od smlouvy zle použít formulář "odstoupení od smlouvy" jehož vzor je pod bodem 11.

8. Reklamační řád

Máte-li při přebírání zásilky od přepravce  pochybnosti o obsahu balíku zkontrolujte s tímto zboží s dodacím listem. Dodatečnou reklamaci obsahu zásilky či poškození zboží v důsledku přepravy můžete provést u přepravce do dvou dnů od převzetí. Po zjištění závad je tento povinen sepsat zápis o uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody. Firma URBÁNEK-PLASTY s.r.o. není povinna vyměnit zboží či finančně nahradit škodu vzniklou neopatrným zacházením se zásilkou.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, kdy došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou
(návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím.

Kupující uvedením své emailové adresy souhlasí se zasíláním informačních emailů, které slouží k informování zákazníků.

10. Evidence tržeb

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

11. Formulář " Odstoupení od smlouvy" - vzor

                                                         Odstoupení od smlouvy

Dodavatel: URBÁNEK-PLASTY s.r.o., Zlatohorská 103, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Odstupující:

Jméno a příjmení:

Telefon - E-mail:

Číslo účtu:

Číslo faktury:

Datum prodeje:

Označení vráceného zboží:

(objednací číslo a název)

V .................................dne......................................

Upozornění: Pro odstoupení od smlouvy může být použit tento formulář, který vyplňte a zašlete na adresu prodávajícího  Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy - viz čl..7 . Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno.

 

Copyright © 2024 Plasty pro zahradu a domácnost. Powered by Zen Cart | Realizace NatureDesign